Arketip OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Seçimi Danışmanlığı

 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

(1) Bu Yönetmelik kişisel koruyucu donanımları kapsar.
(2) Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:
a) Kolluk kuvvetlerince veya kamu düzeninin sağlanması amacıyla kullanılmak üzere özel olarak tasarlananlar,
b) Sportif faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere nefsi müdafaa amacıyla kullanılmak üzere tasarlananlar,
c) Aşağıda belirtilen durumlarda, özel kullanım amacıyla tasarlananlar;
1) Aşırı olmayan atmosferik koşullarda,
2) Bulaşık yıkama işlemlerinde su ve neme karşı.
ç) İlgili uluslararası antlaşmaların uygulandığı deniz ve hava taşımacılığında münhasıran kullanılanlar,
d) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 22 sayılı Motosiklet ve Moped Sürücüleri ve Yolcuları İçin Koruyucu Başlıklar ve Siperliklerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme kapsamındaki baş, yüz ve göz koruyucular.

Piyasada bulundurma

(1) Piyasada yalnızca bu Yönetmeliğe uygun olan, amacına uygun olarak kullanıldığında ve bakımı yapıldığında insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığını tehlikeye atmayan KKD’ler bulundurulur.

Temel sağlık ve güvenlik gerekleri

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki KKD’ler, Ek-2’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar.

Kişisel koruyucu donanımların kullanımına ilişkin hükümler

(1) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğe uygun olarak piyasaya arz edilen KKD’lerin tasarımına ilişkin gerekliliklere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır.

Serbest dolaşım

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun KKD’lerin piyasada bulundurulması engellenemez.
(2) Ticari fuar, sergi, tanıtım ve benzeri faaliyetlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı ve uygunluğu sağlanana kadar piyasaya arz edilmeyeceği açıkça belirtilen, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı KKD’lerin gösterimi engellenemez.
(3) Tanıtım sırasında, kişilerin korunması için yeterli önlemler alınır.

Uygunluk varsayımı

(1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bu standartların ilgili bölümlerine uygun KKD’lerin Ek-2’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğu varsayılır.

AB Uygunluk Beyanı

(1) AB Uygunluk Beyanı, Ek-2’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini gösterir.
(2) AB Uygunluk Beyanı, Ek-9’da yer alan içeriğe göre düzenlenir; Ek-4, Ek-6, Ek-7 ve Ek-8’de yer alan ilgili modüllerde belirtilen hususları içerir ve sürekli güncel tutulur. AB Uygunluk Beyanının başka dillerde düzenlendiği durumda, Türkçe tercümesi de beyana eklenir.
(3) KKD’nin birden fazla mevzuata tabi olması ve bu mevzuatların da AB Uygunluk Beyanı gerektirmesi durumunda tüm mevzuat için tek bir AB Uygunluk Beyanı düzenlenir. AB Uygunluk Beyanında uyulan bütün mevzuatın adına, yayım tarihine ve referans numarasına atıf yapılır.
(4) İmalatçı, AB Uygunluk Beyanını düzenleyerek KKD’nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusundaki tüm sorumluluğu üstlenir.
“CE” işaretine ilişkin genel esaslar (1) “CE” işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
“CE” işaretinin iliştirilmesine ilişkin kurallar
(1) “CE” işareti, her bir KKD’nin üzerine kolayca görülebilecek, okunabilecek ve silinmeyecek şekilde iliştirilir. KKD’nin özelliklerinden dolayı bunun mümkün olmadığı durumlarda “CE” işareti, ambalajına veya beraberindeki belgelere konulur.
(2) “CE” işareti, KKD’nin piyasaya arz edilmesinden önce iliştirilir.
(3) Kategori III olarak sınıflandırılan KKD’lerde; “CE” işaretinin yanına Ek-7 veya Ek-8’de belirtilen uygunluk değerlendirme sürecine katılan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası konulur. Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası bizzat onaylanmış kuruluş tarafından veya kendisinin talimatıyla imalatçı ya da yetkili temsilcisi tarafından konulur.
Kişisel koruyucu donanımların kategorisi (1) KKD’ler, Ek-1’de yer alan risk kategorilerine göre sınıflandırılır.
Uygunluk değerlendirme yöntemleri (1) Ek-1’de belirtilen risk kategorilerinin her biri için izlenecek uygunluk değerlendirme yöntemleri şunlardır:
a) Kategori I olarak sınıflandırılan KKD’ler için Ek-4’te yer alan Modül A’da belirtilen üretimin dâhili kontrolü.
b) Kategori II olarak sınıflandırılan KKD’ler için Ek-5’te yer alan Modül B’de belirtilen AB Tip İncelemesini takiben Ek-6’da yer alan Modül C’de belirtilen üretimin dâhili kontrolüne dayalı tipe uygunluk.
c) Kategori III olarak sınıflandırılan KKD’ler için Ek-5’te yer alan Modül B’de belirtilen AB Tip İncelemesini takiben aşağıda belirtilen yöntemlerden biri izlenir:
1) Ek-7’de yer alan Modül C2’de belirtilen üretimin dâhili kontrolüne ve ürünün rastgele aralıklarla denetimli muayenesine dayalı tipe uygunluk.
2) Ek-8’de yer alan Modül D’de belirtilen üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk.
(2) İstisna olarak, tek bir kullanıcıya uyacak şekilde tek bir birim olarak imal edildiği ve Kategori III olarak sınıflandırıldığı durumda KKD, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemine tabidir.
(4) “CE” işareti ve mevzuat gereği “CE” işaretinin yanına onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasının iliştirilmesinin gerektiği durumlarda bunları takiben, KKD’nin koruma sağlamayı amaçladığı riski gösteren piktogram konulur.
(5) Bakanlık, “CE” işaretlemesi ile ilgili mevzuatın doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli mekanizmaları kullanır ve “CE” işaretinin amacı dışında kullanılması halinde gerekli tedbirleri alır.
KKD, risk kategorilerine göre sınıflandırılır. Her risk kategorisi için farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri izlenir. Tüm kişisel koruyucu ekipmanlar kategorilerine göre değerlendirilir. KKD’nin kullanıcıları korumayı amaçladığı risk kategorileri aşağıda listelenmiştir.
Kategori I Kategori I, sadece aşağıda belirtilen asgari düzeydeki riskleri içerir:
a) Yüzeysel mekanik yaralanmalar,
b) Zayıf etkili temizlik malzemeleri ile temas veya su ile uzun süreli temas,
c) 50°C’yi geçmeyen sıcak yüzeylerle temas,
d) Güneş ışığına maruziyet nedeniyle gözlerde meydana gelen hasar (güneşin doğrudan gözlenmesi hariç),
e) Aşırı olmayan atmosferik şartlar. Kategori II Kategori II, Kategori I ve III dışında kalan riskleri içerir.
Kategori III Kategori III özellikle, aşağıda belirtilen hususlardan dolayı meydana gelen ve ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara neden olan riskleri kapsar:
a) Sağlığa zararlı maddeler ve karışımlar,
b) Yetersiz oksijen bulunan ortamlar,
c) Zararlı biyolojik ajanlar,
d) İyonize radyasyon,
e) Etkileri asgari 100°C sıcaklığındaki hava ile karşılaştırılabilen yüksek sıcaklıklı ortamlar,
f) Etkileri -50°C ve daha düşük sıcaklıktaki hava ile karşılaştırılabilen düşük sıcaklıklı ortamlar,
g) Yüksekten düşme,
h) Elektrik şoku ve enerji hatlarında çalışmalar,
i) Boğulma,
j) Elde taşınan elektrikli testerenin neden olduğu kesilmeler
k) Yüksek basınçlı püskürtme,
l) Kurşun yaralanmaları veya bıçak batmaları,
m) Zararlı gürültü.

İLKELERİMİZ

Müşteri odaklılık

Kurumsal Yaklaşım

Çözüm Odaklılık

Güvenirlik

Gizlilik İlkesi

Yasalara Uyum İlkesi

Açıklık